بایگانی برچسب

ژئوپلیتیسم

دموکراسی، نفت و مالیات (2)

سستی نظریّه‌ی فرید زکریا  نئولیبرال‌ها می کوشند با تطهیر سرمایه‌داری‌متروپل، این‌گونه وانمود کنند که در بحث عقب‌ماندگی سیاسی - اقتصادی، این کشورهای نفتی خاورمیانه نبوده‌اند که از سوی دولت‌هایی همچون آمریکا، انگلیس و... غارت شده و در…