بایگانی برچسب

ژئوپلیتیک

درباره رژیم حقوقی دریای مازندران (3)

جمهوری آذربایجان آذربایجان پس از رسیدن به استقلال، سیاست نزدیکی هرچه بیشتر با دولتهای غربی برای جلب سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از آنها در بهره‌برداری از منابع طبیعی دریای مازندران و سروسامان دادن به اقتصاد خود را در پیش گرفت و در پی گفت…