بایگانی برچسب

کارآفرینی

ارائه یک مدل مفهومی از توسعه‌ي کارآفرینی در بستر مدیریت شهري

مقاله حاضر به بررسی گسترش و توسعه کارآفرینی در بستر مدیریت شهری می پردازد. با توجه به مسئولیت مدیریت شهری در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی، در این مقاله به دو بعد مهم کارآفرینی، یعنی گرایش به…

آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های کوچک

مدیریت موثر کارکنان به طور روز افزون در ادبیات موضوعی آن، به عنوان عاملی که سهمی حیاتی در نیل به عملکرد و بقای سازمانی دارد، شناخته می شود. با این وجود، ‌مطالعات صورت گرفته روی پویایی‌های مدیریت منابع انسانی در موسسات کارآفرینی کوچک، نسبتا…