بایگانی برچسب

کارشناسی ارشد حقوق

پروپوزال تاثير شخصيت بزه ديده بر مسئوليت كيفری بزه كار

در قانون و حقوق كيفری ايران عوامل تشديد و تخفيف مسئوليت كيفری بزه كار بيان شده نظير عواملي چون تعدد و تکرار جرم كه در بحث تشديد مجازات مطرح است و عواملي مانند همکاری بزهکار با مراجع قضايي، از عوامل تخفيف محسوب مي شود، لکن تاثيرشخصيت بزه…