بایگانی برچسب

کارشناسی ارشد

موضوعات پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

1 .بررسی رفتار رهبران عقیده در میان نوجوانان 2 .بررسی میزان تاثیر بسته بندی بر وفاداری و میزان خرید مشتری 3 .بررسی ادراک مشتریان و تاثیر آن بر رفتار خرید 4 .بررسی اثرات طراحی لوگو بر میزان مصرف 5 .شناسایی کانالها و ابزارهای تبلیغاتی در…