بایگانی برچسب

کتاب کارنامه اسلام

کارنامه اسلام

کارنامه اسلام،دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، چاپ ششم، امیر کبیر، 1379. کتاب کارنامه اسلام از آثار ارزشمند استاد زرین‌کوب است. مسئله اصلی‌ این نوشتار تسامح‌آمیزبودن روح اسلام است که این خصوصیت فرهنگ‌ها و ملت‌های گوناگون را مجذوب خویش ساخت،…