بایگانی برچسب

کرامت موللی

واژگان فروید

«واژگان فروید» پل لوران اسون ترجمه‌ی کرامت موللی واژگان فروید واژگان روان‌کاوی است. مجموعه‌ای از واژگان نو و به‌ویژه واژه‌هایی که بر مبنای کاربرد زنده‌ی زبان ساخته شده‌اند تا «دانش از ناخودآگاه» را به بیان آورند، دانشی حاصل از تجربه‌ی…

واژگان لکان

مجموعه‌ی واژگان... اصطلاحات اصلی هر فیلسوف را به ترتیب حروف الفبا ارائه می‌دهد و کار را بر مبنای این اصل می‌آغازد که هر فیلسوفی فقط در زبان و واژگان خاص خود یا واژگان مشترکی که از آن خود کرده است، قابل فهم است. رویکرد این مجموعه به هر…