بایگانی برچسب

کمونیزم

اروپای شرقی پس از فروپاشی دیوار آهنین

مردم کشورهای اروپای شرقی پس از رهایی از بند کمونیزم نیازمند زمانی برای اثبات هویت خود هستند در حالی که اروپای واحد مجدداً به آنها توصیه می کند که هویتهای ملی خود را کمرنگ کنند همچنین در بعد اقتصادی و رفاه اجتماعی برای کشورهایی که قرار است…