بایگانی برچسب

کم خونی روشنفکری

کم خونی روشنفکری

روشنفکر ایرانی در حوزه نیمه مستعمره، و روشنفکر متروپل در حوزه اقتدار کمپانی و به عنوان استعمار عمل می‌کنند و ناچار موضع‌گیریهایشان هرگز نمی‌تواند یکسان باشد حکومت یا در قبال روحانیت یا در قبال ابزارهای تبلیغاتی و ارتباطی، چون به احتمال قریب…

کم خونی روشنفکری

روشنفکر ایرانی در حوزه نیمه مستعمره، و روشنفکر متروپل در حوزه اقتدار کمپانی و به عنوان استعمار عمل می‌کنند و ناچار موضع‌گیری هایشان هرگز نمی‌تواند یکسان باشد حکومت یا در قبال روحانیت یا در قبال ابزارهای تبلیغاتی و ارتباطی، چون به احتمال…