بایگانی برچسب

کنفراس

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

دانشگاه پیام نور هرمزگان با درک این واقعیت و با احساس مسوولیت در این زمینه سعی دارد ضمن استعانت از حضرت الوهیت، با حمایت سایر دانشگاه­ ها و سازمان­های ذیربط اقدام به برگزاری"کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی" نماید. بنابراین این کنفرانس…