بایگانی برچسب

گادامر

هرمنوتيك انتقادی

هرمنوتيك ايكوري با پذيرش هرمنوتيك گادامر و هابرماس, با آرايش اصلي متون و رموز آن به دنبال معنايي است كه با رمز ساخته شده و كنش انساني و نظام نمادين امكان توضيح آن را فراهم مي آورد, لذا ريكور, هرمنوتيك را فن تشريح و توضيح نمادها به خصوص…

دیالوگ از منظر گادامر و هابرماس

 بابک حقیقی راد یورگن هابرماس متفکری است که در حوزه های گوناگونی چون جامعه شناسی، فلسفه و علوم سیاسی نقش بسیار مهمی را در جهان اندیشه و به ویژه در آلمان ایفا کرده است. هابرماس با بسیاری از اندیشمندان هم عصر خود درگیر مشاجراتی…

نقد ادبی به شیوه مکتب تاویل یا هرمنوتیک

هرمنوتیک (Hermeneutics) یا مکتب تأویل، در نقد ادبی نو، به منظور درک و فهم متون به کار گرفته می‌شود، و آن چنان در قید شناسایی نویسنده، تأملات درونی و گذشتة او نیست. واژة هرمنوتیک، برگرفته از واژه هرمنییون (Hermeneuein) یونانی است؛ که معنای…

هگل میان شور جوانی و احتیاط پیری

Hegel , G.W.F 1770 – 1831 آرام بختياري بعد از اینکه هگل درسن 31 سالکی با دختری بیست ساله ازدواج نمود و شغل ثابتی یافت، گفته بود که فیلسوف خوشبخت کسی است که دارای شغلی دولتی باشد با زنی جوان و مهربان ازدواج کرده باشد!. فلسفه در نظر…