بایگانی برچسب

گمنام بودن داور

انواع داوری مقالات

داوری یک سو کور ( Single blind review ) : در این نوع داوری، نام داوران برای نویسندگان مشخص نیست. این روش، رایج ترین روش داوری مقالات است. مزایا : گمنام بودن داور این اجازه را می دهد که تصمیم گیری در باره مقاله به صورت مستقل انجام گیرد و…