بایگانی برچسب

Leo Strauss

استراوس: از خود تا ديگری

انسان شناسي علمي است زنده و رو به رشد كه پيش از اين عمدتاً (و به ويژه در كشور) با نام مردم شناسي شناخته مي شد.البته مردم شناسي هنوز هم در حوزه علمي اروپايي نامي است رايج و در بسياري موارد نيز اين دو واژه به صورت مترادف با يكديگر به كار مي…