بایگانی برچسب

mancova

آزمونهای mancova ,manova ,anova

آزمونهای mancova ,manova ,anova 1️⃣ آنالیز واریانس (anova): مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر…