بایگانی برچسب

Royal Society Open Science

تاثیر طول عنوان مقاله

آدریان لچفورد و همکاران با ارزیابی 140 هزار مقاله پرارجاع منتشر شده در سالهای 2007 تا 2013 متعلق به نمایه Scopus، طول عنوان مقالات را با تعداد دفعات ارجاع به آن مقایسه نمودند. نتیجه جالب توجه بود! مطابق گزارش این پژوهش تحت عنوان "مزایای…